Escuchar

UAPI

Contenido en el idioma por defecto

Què és?

La Unitat d’Assessorament Psicològic Infantil (UAPI) va néixer l’any 2007 com una unitat de suport als infants del PDI, del PAS i dels estudiants de la Universitat de les Illes Balears (UIB). En aquell moment també funcionava una Unitat d’Avaluació del Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) oberta a tothom des de l’any 2000. Atesa la demanda rebuda en ambdues unitats es va decidir en primer lloc unificar tots els serveis sota la denominació de la UAPI i a la vegada obrir-los a totes les persones interessades. Poc temps després la UAPI es va integrar en el Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics (LabCSD) de l’Institut d’Investigació en Ciènciès de la Salut (IUNICS) amb la idea de potenciar la translació de la recerca bàsica de diversos grups de l’àmbit de la Psicologia cap a la societat en general.

La UAPI treballa, doncs, en el camp de la psicopatologia infantil i els trastorns d’aprenetatge amb la idea de millorar els protocols d’avaluació i diagnòstic, i oferir eines de suport i de tractament útils per a pares, educadors i infants i joves afectats.

Podeu trobar més informació sobre les activitats de la UAPI al seu blog, al blog dedicat al Protocol IMAT d’avaluació del trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat o al FaceBook.

Com funciona?

Som un servei de consulta sobre psicopatologia infantil i trastorns d’aprenentatge, al que es poden adreçar pares, educadors o professionals de l’àmbit educatiu o clínic. Es valorarà cada cas i en funció del que es detecti es plantejarà o bé un simple assessorament general, o bé un procés d’avaluació més complet. Els informes d’avaluació conclouen una hipòtesi diagnòstica i un seguit de recomanacions educatives i terapèutiques. En determinats casos també es poden plantejar plans d’intervenció més estructurats.

Quant Costa?

El primer objectiu de la UAPI és la recerca i per això els preus dels assessoraments, les avaluacions o les intervencions són econòmics. Normalment els protocols d’avaluació tenen uns preus fixats en funció de les proves que incorporen i amb independència de les sessions que comportin. Mentre les intervencions tenen un preus fixats per nombre de sessions o per temps d’intervenció. En cada cas, i en funció del problema, s’estableix el preu.

L’oferta de serveis es resumeix així:

Avaluacions

 • TDAH (trastorn per dèficit d'atenció amb o sense sobreactivitat motora)
  • Protocol IMAT (Per a totes les edats)
  • Consta de 5 sessions en les quals s’avalua a través de: entrevista presencial, proves atencionals, prova d’intel·ligència, prova de neurofeedback, escales per emplenar (pares i mestres).
  • info en pdf
 • Problemes d’Aprenentatge (Dificultats específiques de lectura (dislèxia), d’escriptura (disgrafia i/o disortografia), i de càlcul (discalcúlia))
  • Protocol Aprenentatge
  • Consta de 5-7 sessions en les quals s’avalua a través de: entrevista presencial, proves específiques de lectura, escriptura, càlcul i percepció, prova d’intel·ligència, escales per emplenar (pares i mestres).
 • Problemes de conducta
  • Protocol Problemes de Conducta
  • Entrevista presencial, escales per emplenar (pares i mestres), registres observacionals.
 • Ansietat i/o Depressió infantil
  • Protocol EDA
  • Entrevista presencial, escales per emplenar (pares i fills).
 • Capacitats Cognitives
  • Quocient d’intel·ligència
  • (Altes capacitats cognitives, dificultats neurocognitives)
 • Podem atendre altres demandes sobre psicologia infantil
  • A consultar
En tots els casos, en la darrera sessió s’entrega un informe molt complet, que inclou tots els resultats a més de les conclusions i recomanacions pertinents.
Si es realitzen conjuntament 2 (o més) protocols hi ha una reducció en el cost.

 

Intervencions

 • Curs TDAH dirigit a pares
  • Conceptualització i lògica de tractament. Es realitza un pla específic d'intervenció.
 • Curs en el maneig de conductes problema dirigit a pares
  • Conceptualització i lògica de tractament. Es realitza un pla específic d'intervenció.
 • Curs TDAH i maneig de conductes problema dirigit a professors de primària i secundària. Ofert directament per part de la UAPI
  • Aquest curs pot ser més específic a la demanda i realitzar-se en el propi centre educatiu (amb assistència oberta a tot el personal del centre)
  • info en pdf
 • Curs TDAH i maneig de conductes problema dirigit a professors de primària i secundària. Ofert a través de l’ICE (Institut de ciències de l’educació)
  • Dirigit a professorat d’infantil, primària i secundària. Comunitat universitària i alumnes de la Universitat de les Illes Balears. Altres persones, externes al sistema educatiu, interessades en el tema.
  • Es sol·liciten hores de formació permanent de professorat i crèdits de lliure configuració per estudiants.
  • info a l’ICE
 • Curs Tècniques d’estudi
  • Dirigit a aquells alumnes (primària, secundària o batxiller) amb dificultats de rendiment acadèmic.
  • El curs es realitza de manera individual per tal d’adaptar-se millor a les característiques de l’alumne.
  • Apte per alumnes amb TDAH i/o Dificultats d’aprenentatge
  • info en pdf
 • Curs d’Habilitats Socials
  • Dirigit a nens i adolescents amb problemes o poques habilitats d’interacció social.
  • info en pdf
 • Intervenció en dificultats atencionals (per a totes les edats)
  • Conceptualització i lògica de tractament adaptada a l’edat de la persona.
  • Entrenament en maneig de les dificultats atencionals:
  • - Establiment d’objectius
  • - Maneig del temps
  • - Estratègies d’estudi específiques
 • Protocol d’Intervenció en Enuresi
  • A través de:
  • - Pautes específiques per pares i nens
  • - L’eina pipi-stop (en lloguer)
  • - Seguiment diari
 • Títol propi de Postgrau: “Formació de Pares i Educadors en el Maneig de Conductes Problema en el Nen”. Ofert a través de la FUEIB
  • Títol de formació bàsica de la UIB (5 crèdits). Va dirigit a pares i a educadors, així com a estudfiants universitaris.
  • info
 • Intervenció en TDAH adults
  • Pla individualitzat d'intervenció.

 

On som?

Ens podeu trobar a:

Campus de la UIB, edifici dels Serveis Cientificotècnis i dels Instituts Universitaris (despatx 9), vegeu mapa.

Sa Riera, C. Miquel dels Sants Oliver, 2 (despatx 312), vegeu mapa

Podeu telefonar al 971 17 23 21 o escriure a suap@uib.es